Pravidla 2024

· Přihláška do Moravia Cupu

Před přihlášením do konkrétního závodu je nutné se přihlásit do klasifikace celé sezony. To probíhá jedině přes přihlašovací formulář na stránkách Moravia Cupu, dále jen MC, zde. Data potřebná pro přihlášení jsou: jméno soutěžícího, kategorie, karoserie, podvozek, případně tým, kontaktní e-mail, datum narození a telefonní číslo.

Kategorii v průběhu sezóny nelze měnit. 

· Přihláška na soutěž

Přihlášení do soutěže probíhá jedině přes přihlašovací formulář na stránkách MC, daného závodu. Pro přihlášení do závodu musí být soutěžící přihlášen do klasifikace celé sezony, viz výše.

Přijetí přihlášky soutěžícího je zpětně potvrzeno zapsáním do startovní listiny na stránkách šampionátu v sekci "Přihlášení jezdci" do 72 hodin od odeslání.

V případě, že soutěžící zruší svou účast později (do času prezentace soutěžících před startem), musí tak provést pouze na tel. +420 739 308 444. V případě nedodržení časového harmonogramu (čas prezentace), je potrestán rozhodnutím komise Jury. Startovní pořadí jezdců určuje pořadatel šampionátu.

· Startovné, poplatky

Výše startovného je pevně stanovená a činí 250 Kč (150 Kč pro jezdce do 12 let) na jeden závod. Startovné musí jezdec uhradit pořadateli v den závodu a v čase určeném pro prezentaci. Vybrané finanční prostředky budou použity na pořízení cen pro vítěze, přípravu závodu a zvelebení technického zázemí šampionátu Moravia Cup RC Rally.

Soutěžící si startovní číslo kupuje při prezentaci (50 Kč) při jeho prvním startu v sezóně. Při zničení nebo ztrátě předchozího startovního čísla je soutěžící povinný koupit si nové.

Registrace týmu je 300 Kč/rok. Poplatek je splatný při prezentaci na první soutěži sezóny.

Soutěžící, který se bude účastnit závodu v kategorii 4WD a zároveň 2WD bude platit jedno plné startovné za první vozidlo (250 Kč) a za druhé vozidlo zaplatí zvýhodněné startovné 150 Kč.

· Soutěže

Pořadatel soutěže je povinen minimálně 10 dní před startem svého podniku oznámit propozice rally prostřednictvím internetových stránek MoraviaCup.cz. Propozice musí obsahovat datum, místo konání, časový harmonogram (čas první RZ), počet rychlostních zkoušek atd.

· Podvozek, karoserie, pneumatiky, startovní čísla

Soutěžící může v jedné rally startovat pouze s vozem 4WD a 2WD a během soutěže nesmí měnit podvozek a karoserii. Povoleny jsou jen RC podvozky v měřítku 1:10 poháněné elektromotorem. Maximální šířka podvozku je 200 mm včetně pneumatik a karoserie. U kategorie 2WD musí souhlasit počet poháněných náprav, ale nemusí souhlasit poháněná náprava podle karoserie.

Karoserie (velikost 1:10) může být jen typu rally - vůz, který startuje nebo startoval na rally ve skutečnosti.

Pneumatiky jsou povoleny pouze Tamiya RALLY BLOCK tvrdé/měkké (Libovolné vložky do pneumatik) vyjma kategorie Pirelli cup, kde jsou povoleny pouze pneumatiky Pirelli od libovolného výrobce. Oba typy pneumatik lze zakoupit na závodech.

Vozidlo bude mít pouze přidělené startovní číslo šampionátu Moravia Cup a ostatní čísla (například z originálních poletů) musí být odstraněna nebo přelepena. Správné nalepení čísel je součástí technické způsobilosti vozu. Vzor umístění čísel, viz obr. níže.


· Absolutní pořadí

Klasifikace soutěžících v absolutním pořadí je hlavní vypsanou kategorií MC. V případě startu se dvěma vozy (4WD i 2WD) boduje do absolutního pořadí jezdec s předem učeným vozem v přihlášce. 

· Týmová soutěž

Pro dvou až tří členné posádky registrovaného týmu. Tato soutěž je pro všechny vypsané třídy. Registruje se stejná karoserie s jedinečným designem. Design musí být shodný minimálně z 80 procent a jsou povoleny barevné odlišnosti, které musí být konzultovány s ředitelem šampionátů.

Do soutěže bodují vždy jen dva nominovaní jezdci, kteří jsou určeni při přihlášení do závodu (v poznámce při přihlášení na závod).

Předběžná registrace designu týmů bude zahájena 1.1.2024.

· Pirelli Cup

Kategorie je omezena použitím přesně stanovených pneu – Pirelli (lze použít pneumatiky Pirelli od libovolného výrobce).

Do této kategorie se nemohou přihlásit první tři posádky Pirelli Cupu a soutěžící, kteří skončili do 10. místa v absolutním pořadí MC 2023.

· Rally Academy

Kategorie Rally Academy je určena pro děti do 12ti let věku včetně (od ročníku 2012 a mladší) . Je dovolena doprovodná osoba, která pomáhá s technikou.

· Veteran

Kategorie Veteran je určena pro soutěžící od 50ti let věku včetně (od ročníku 1974 a starší). Pneumatiky jsou povoleny pouze Tamiya RALLY BLOCK tvrdé/měkké (bez úprav) na všech soutěžích sezóny.

·2WD

Kategorie je určena pro modely s poháněnou jednou nápravou. Lze startovat s koncepcí FWD nebo RWD. Vůz smí být osazen jen karosérií (velikost 1:10) typu rally, která startovala s náhonem jedné nápravy na rally ve skutečnosti. Pokud se jedná o druhý vůz soutěžícího, nelze se přihlásit a bodovat v jiné kategorii.

Pokud se nepřihlásí do MC před prvním závodem minimálně 4 závodníci, kategorie nebude vypsána a pojede se jen MIMO SOUTĚŽ.

·Jury, hlavní časoměřič, hlavní pořadatel

Komise Jury je vždy 3 členná, skládá se z hlavního pořadatele a dvou soutěžících. Jména členů Jury jsou vyhlášena při rozpravě před startem rally. Jury řeší případné prohřešky a přestupky proti pravidlům soutěže, penalizace, diskvalifikace, v případě špatného počasí nebo jiných neočekávaných událostí rozhoduje o dalším pokračování nebo přerušení soutěže. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. Výsledky z jednání komise Jury musí být oznámena ihned po projednání, nejpozději před startem do další RZ.

Hlavní časoměřič, který je ustanoven před startem soutěže, je v cíli RZ a dle pravidel může jezdci přidělit penalizaci, viz níže.

V případě rozhodnutí hlavního pořadatele, hlavního časoměřiče a Jury je jejich rozhodnutí konečné a není proti nim odvolání.

·Starty do RZ

Startuje se dle časového harmonogramu určeného pořadatelem soutěže. Startovní pořadí jezdců a časový rozpis jsou dány startovní listinou zveřejněnou pořadatelem minimálně 5 minut před startem každé RZ. Jezdec musí znát svůj čas startu. Jezdec může do RZ odstartovat maximálně do 30 sekund po určeném čase. Pokud tak neučiní, bere se to jako neodstartování do RZ. (viz. Penalizace, diskvalifikace, tresty)

Za odstartování do RZ se považuje, když celý vůz překročí startovní čáru, není možné odstartovat za pomoci jakéhokoliv dotyku.

·Měření časů

Dosažené časy v RZ se měří pomocí elektronické časomíry. Při RZ, které jsou okruhové, paralelní apod., se časy mohou měřit ručně pomocí stopek. V případě společného dojezdu dvou jezdců do cíle RZ a nezapočítání času druhého – dojde k nastavení času druhého jezdce dle vzorce: čas druhého = čas průjezdu prvního + 0,5 sekundy.

·Průběh závodu

Závodní den začíná prezentací a zaplacením startovného. Čas pro prezentaci je pevně stanoven. Po ukončení prezentace je uzavřena startovní listina.

Následuje předání vozů do ÚP (uzavřené parkoviště), kde zůstávají až do startu a je zakázán servis!

Pokud během RZ dojde k technické závadě na vozidle, může se jezdec bez cizí pomoci pokusit závadu odstranit. Pokud se mu to nepodaří do ukončení RZ dostává VP, volný průjezd, viz níže.

V průběhu RZ, pokud vozidlo uvízne nebo opustí trať, je soutěžícímu povoleno vlastí rukou vozidlo vrátit na místo opuštění tratě, nebo před neprojetou překážku a to bez penalizace.

Během celého závodu je zakázáno testování soutěžních vozů bez povolení ředitele závodu. V případě potřeby nutnosti testu je jezdec povinen požádat o svolení Jury.

Jezdec je povinen projet vytyčenou trať, překážky. Záměrné neprojetí překážky nebo záměrné zkrácení trati s odmítnutím návratu do místa kde chybu provedl, je trestáno diskvalifikací - řeší Jury.

V jedné soutěži lze jezdci udělit max. dvě penalizace VP. Za každou další nedokončenou RZ bude uděleno tzv. Super VP.

Po poslední RZ musí vozidlo po projetí časomírou po vlastní ose dojet do UP. Pokud jezdec RZ nedokončí nebo je nutný servis, má jezdec možnost požádat ředitele závodu o povolení servisu, avšak s penalizací 30 vteřin.

Divácká pomoc během RZ není povolena! Jezdci do 12 let mají povolenu pomoc doprovodné osoby.

Pro uznání výsledků a přidělení bodů celého závodu musí být odjeto nejméně 50% RZ ze závodu.

Povolený servis bez penalizace je určen dle harmonogramu soutěže. Ředitel závodu nebo Jury má právo v případě např. mokré nebo prašné soutěže zrušit zákaz servisu.

Jury bude posuzovat případné prohřešky a přestupky proti pravidlům soutěže, penalizace, diskvalifikace apod. Proti jejich rozhodnutí není odvolání! V případě potřeby mohou být přizváni k doložení skutečnosti i ostatní očití svědkové události.

·Penalizace

Za nedodržení pravidel nebo jejich porušení jsou udělovány penalizace, případně je jezdec diskvalifikován.

Každý úmyslný dotyk modelu s nohou pilota – 5 sekund.

Neobjetí vytyčené překážky – zkrácení tratě – 10 sekund za každý neobjetý bod.

Předčasný start – 10 sekund.

Dotyk, či jiná pomoc jiné osoby se klasifikuje jako cizí pomoc – 10 sekund.

Neumožnění předjetí jezdcem startující za mnou – 30 sekund.

Naražení do časomíry – 30 sekund.

Servis vozu v zakázaném čase – 30 sekund.

Blokování místa časoměřiči – 30 sekund.

Nesportovní chování během soutěže je penalizováno trestem 30 sekund (hrubé neslušné výrazy, nešetrné zacházení se závodní technikou, úmyslné poškození tratě a poškozování majetku MC).

Volný průjezd dále jen – VP – přidělení dvojnásobku času vítěze dané RZ v dané kategorii. Maximální počet VP v jednom závodu je 2, pak následují Super VP, viz níže.

Super VP - přidělení trojnásobku času vítěze dané RZ v dané kategorii. Super VP je přiděleno každému jezdci, který byl již v daném závodě 2x penalizován klasickým VP.

Neodstartování do rychlostní zkoušky v určeném čase bude penalizováno přidělením VP.

Diskvalifikace je nejtěžším trestem v závodu. Uděluje se za závažné porušení pravidel v průběhu závodu, nedodržení pravidel, při odmítnutí pokynů ředitele soutěže.

Úmyslné zkrácení trati s odmítnutím návratu do místa chyby.

Neuvedení vozu do technické způsobilosti po napomenutí ředitelem soutěže.

Nenahlášení kontaktu s nohou, při pomoci diváků nebo druhé osoby v průběhu RZ.

Hrubé nesportovní chování nebo jiný hrubý prohřešek v rozporu s Fair-Play.

Při udělení diskvalifikace se jezdci nevrací startovné!

·Systém bodování

V celkovém hodnocení šampionátu se sčítají body z jednotlivých soutěží. V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet 1. míst (případně 2. atd.).

Bodování všech kategorii se řídí následující tabulkou:

1. místo 25 bodů

2. místo 22 bodů

3. místo 20 bodů

4. místo 18 bodů

5. místo 16 bodů

6. místo 15 bodů

7. místo 14 bodů

8. místo 13 bodů

9. místo 12 bodů

10. místo 11 bodů

11. místo 10 bodů

12. místo 9 bodů

13. místo 8 bodů

14. místo 7 bodů

15. místo 6 bodů

16. místo 5 bodů

17. místo 4 body

18. místo 3 body

19. místo 2 body

20. místo 1 bod

·Závěrečné ustanovení

Zaplacením startovného soutěžící souhlasí s oficiálními pravidly.

Závodník či rodič potvrzením registrace k závodu souhlasí s focením a natáčením sebe (rodič pak syna/dcery) za účelem dokumentace a propagace Moravia Cup RC Rally.

Porušením těchto pravidel během soutěže se soutěžící vystavuje riziku diskvalifikace.

Poslední úpravy 15.3.2024                                                             vedení Moravia Cup RC Rally