Pravidla pro  Moravia Cup RC Rally 2019

 

1. Kalendář soutěže, startovné, kategorie

Pro sezónu je před jejím začátkem stanoven kalendář, který stanoví termíny jednotlivých závodů celého šampionátu. Kalendář obsahuje název, termín konání akce, lokalitu a případně informace o povrchu, na kterém se pojede. Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínů nebo místa konání v závislosti na aktuálním počasí, stavu povrchu apod.

Výše startovného je pevně stanovená a činí 250 Kč (150 Kč pro jezdce do 15 let) na jeden závod. Startovné musí jezdec uhradit pořadateli v den závodu v čase určeném pro prezentaci. Vybrané finanční prostředky budou použity na pořízení cen pro vítěze, přípravu závodu a zvelebení technického zázemí šampionátu Moravia Cup RC Rally. 

Popis jednotlivých závodů je zveřejněn v propozicích závodu, a to nejpozději 10 dnů před startem.

 

Rozdělení kategorii pro sezónu 2019 Moravia Cup RC rally  je následující:

 

Hlavní kategorie:   Absolutní pořadí 

Účastní se všechny registrované posádky do soutěže Moravia Cup RC Rally 2019

Registrace je bezplatná a probíhá do 1.2.2019 prostřednictvím formuláře na stránkách . Po tomto datu je registrace do šampionátu zpoplatněna nevratným poplatkem ve výši 100,-(neplatí pro Rally Academy)

 

Vedlejší kategorie:  Týmová soutěž

Pro dvou až tří členné posádky registrovaného týmu. Tato soutěž je pro všechny vypsané třídy.

Registrace týmu je 300 Kč/rok. Poplatek je splatný při prezentaci na první soutěži sezóny.

Registruje se stejná karoserie s jedinečným designem. 

Do soutěže bodují vždy jen dva nominovaní jezdci při ranní prezentaci v den soutěže.

Předběžná registrace designu týmů bude zahájena 1.12.2018.

 

 Vedlejší kategorie:  Pirelli Cup

Kategorie omezena  použitím přesně stanovených pneu –  Pirelli

Nutná bezplatná registrace. 

Do této kategorie se nemůžou přihlásit první tři posádky Pirelli Cupu a soutěžící  kteří skončili do 10. místa v absolutním pořadí MC 2018.

Možnost týmové soutěže.

 

 Vedlejší kategorie:  Rally Academy

Děti do 10ti let věku ( od ročníku 2009 a mladší ) bez jakýchkoliv dalších omezení. Nutná bezplatná registrace.

Možnost týmové soutěže.

 

2. Přihláška na soutěž

Každý soutěžící je povinen se přihlásit do jednotlivých závodů prostřednictvím formuláře na stránkách, který bude spuštěn minimálně 10 dní před závodem

 Data potřebná pro přihlášení jsou: 

Jméno soutěžícího:

Karoserie:

Podvozek:

Tým: ( v případě, že je jezdec veden v týmu)

Kontakt e-mail:

Kontakt mobil:
Poznámka:  (Bývá využívána k upřesnění nebo pořadatelem pro různá sdělení)

 

Odesláním přihlašovacího emailu soutěžící souhlasí s kompletními pravidly Moravia Cup RC Rally v jejich plném znění.
Přijetí přihlášky jezdce je zpětně potvrzeno zapsáním do startovní listiny na stránkách šampionátu v sekci „Přihlášení jezdci“ do 24 hodin od odeslání.

 V opačném případě kontaktujte pořadatele soutěže na tel. čísle uvedeném v propozicích.


Jestliže se přihlášený soutěžící nemůže závodu zúčastnit, je nutné neprodleně tuto skutečnost oznámit pořadateli na e-mailem smrally@centrum.cz, nebo telefonicky. Nejpozději však 24 hodin před startem závodu. Pokud tak učiní, až po této době bude muset uhradit pokutu ve výši jedné poloviny startovného. Jestliže tuto skutečnost nesdělí ani do startu soutěže, bude potrestán zaplacením pokuty ve výši startovného splatnou při prezentaci následující soutěže. Pokud tak neučiní, nebude mu umožněn start. 
 

Startovní čísla pro sezónu 2019 Moravia Cup RC Rally jsou přidělována vedením šampionátu podle konečného pořadí ročníku 2018. Čísla z minulého ročníku dle pořadí získají všichni zájemci, kteří se do 30.2. 2019 roku registrují pro sezónu 2019. V případě pozdější registrace budou čísla přidělována podle pořadí došlých přihlášek na závod.

Číselná řada pro vozy přihlášené do soutěže  Pirelli Cup budou začínat číslem 51.

Soutěžící si startovní číslo kupuje při prezentaci (50 Kč) při jeho prvním startu v sezóně. V případě poškození nebo zničení si může koupit další sadu (50 Kč). 
Startovní číslo se od začátku do konce sezóny nemění!!! 

Vzor nalepení startovních čísel v příloze č.1

Správné nalepení čísel je součástí technické způsobilosti vozu.

 

3. Technická specifikace soutěžního vozu, technická kontrola

Šampionát Moravia Cup  RC Rally je orientován na bateriově poháněné, rádiem řízené modely skutečných rally vozů v měřítku 1:10, které aktuálně jedou nebo někdy v minulosti jely některý ze světových nebo národních rally podniků. 

Pokud se jedná o ne zcela běžnou karoserii je jezdec přihlašující se jako jednotlivec doložit tuto skutečnost fotografií a odkazem na daný podnik, kterého se vůz zúčastnil.

Soutěžící může v jedné soutěži startovat pouze s jedním vozem a během soutěže nesmí měnit podvozek, karoserii ani frekvenci.

 

Specifikace modelu soutěžícího:

- maximální povolená šířka podvozku v jeho celé délce, včetně karoserie je 200mm 

- pohon elektromotor

- pneumatiky max. šířka 28mm (ráfek 26mm), max. průměr 74mm (pouze tovární výroby) 

- použití hřebů a mazání pneumatik je zakázáno (pokud pořadatel neuvede jinak) 

- řízena může být pouze přední náprava 

 

Technická kontrola soutěžního vozu probíhá při ranní prezentaci. Kontrolu provádí ředitel závodu.

 V případě rozporu s technickou specifikací, bude jezdec vyloučen ze závodu. 

 

Karoserie také nesmí být zásadním způsobem poškozená a musí splňovat základní podmínky modelovosti.

 

5. Starty do RZ, měření času, bodování
Startuje se dle časového harmonogramu určeného pořadatelem soutěže. Startovní pořadí jezdců a časový rozpis jsou dány startovní listinou, zveřejněnou pořadatelem minimálně 5 minut před startem každé RZ . Jezdec musí znát svůj čas startu. Jezdec může do RZ odstartovat maximálně do 30 sekund po určeném čase.  Pokud tak neučiní, bere se to jako neodstartování do RZ. (viz. Penalizace, diskvalifikace, tresty)

Dosažené časy v RZ se měří pomocí cílové fotobuňky a vyhodnocují pomoci PC.

Pokud dvě, či více posádek v cíli závodu dosáhnou stejného součtu časů, o konečném pořadí rozhoduje počet lepších umístění v RZ .

 

Bodování všech kategorii se řídí následující tabulkou:

1. místo 25 bodů
2.místo 20
3.místo 16
4.místo 13
5.místo 11
6.místo 10
7.místo 9
8.místo 8
9.místo 7
10. místo 6

11. místo 5

12. místo 4

13. místo 3

14. místo 2

15. místo 1

 

6. Průběh závodu

 Závodní den začíná prezentací a zaplacením startovného. Čas pro prezentaci je pevně stanoven.Po ukončení prezentace je uzavřena startovní listina.

- Následuje předání vozů do ÚP (uzavřeně parkoviště), kde zůstávají až do startu a je zakázán servis! 

- Pokud během RZ dojde k technické závadě na vozidle, může se jezdec bez cizí pomoci

  pokusit se závadu odstranit. Pokud se mu to nepodaří do ukončení RZ dostává VP. 

- V průběhu RZ, pokud vozidlo uvízne nebo opustí trať, je soutěžícímu povoleno vlastí

  rukou vozidlo vrátit na místo opuštění tratě, nebo před neprojetou překážku a to bez

  penalizace. 

- Během celého závodu je zakázáno testování soutěžních vozů bez povolení ředitele závodu

- V případě potřeby nutnosti testu je jezdec povinen požádat o svolení ředitele závodu

- Jezdec je povinen projet vytyčenou trať, překážky. Záměrné neprojetí překážky nebo

  záměrné zkrácení trati s odmítnutím návratu do místa kde chybu provedl, je trestáno

  diskvalifikací řeší ředitel závodu

- V jednom závodě lze jezdci udělit max. dvě penalizace VP. Za každou další

  nedokončenou RZ bude uděleno tzv. Super VP. 

- Po poslední RZ musí vozidlo po projetí časomírou po vlastní ose dojet do UP. Pokud

  jezdec RZ nedokončí nebo je nutný servis, má jezdec možnost požádat ředitele závodu

  o povolení servisu avšak s penalizací 30 vteřin.

- Divácká pomoc během RZ není povolena! Jezdci do 10 let mají povolenu pomoc

  doprovodné osoby. 

- Pro uznání výsledků a přidělení bodů celého závodu, musí být odjeto nejméně 50% RZ

  ze závodu

-servis je dovolen po každé odjeté RZtě mimo poslední neurčí li ředitel dané soutěže jinak

 

Ředitel závodu bude posuzovat případné prohřešky a přestupky proti pravidlům soutěže, penalizace, diskvalifikace apod. Proti jeho rozhodnutí není odvolání! V případě potřeby mohou být přizváni k doložení skutečnosti i ostatní očití svědkové události. 

V celkovém hodnocení šampionátu se sčítají body z jednotlivých soutěží. V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší bodový součet dosažený v jedné soutěži. 

 

 

7. Penalizace, diskvalifikace, tresty

Za nedodržení pravidel nebo jejich porušení jsou udělovány penalizace, případně je jezdec diskvalifikován. 

Penalizace

- Volný průjezd dále jen  - VP - přidělení dvojnásobku času vítěze dané RZ v dané kategorii . Maximální počet VP    V jednom závodu je 2 pak    následují Super VP viz. níže. 

- Super VP – přidělení trojnásobku času vítěze dané RZ v dané kategorii . Super VP je přiděleno každému jezdci, který   byl již v daném závodě 2x penalizován klasickým VP. 

- úmyslné posunutí rukou vozu, které neuvízlo   - 15 vteřin

- předčasný start 10 vteřin

- každý úmyslný dotyk modelu s nohou pilota 5 vteřin 

- neumožnění předjetí jezdcem startující za mnou - 30 vteřin 

- neobjetí vytyčené překážky – zkrácení tratě – 30 vteřin za každý neobjetý bod

- naražení do časomíry – 30 vteřin

- servisování vozu v zakázaném čase – 30 vteřin

- neodstartování do rychlostní zkoušky v určeném čase bude penalizován přidělením VP

 

Diskvalifikace

Diskvalifikace je nejtěžším trestem v závodu. Uděluje se za závažné porušení pravidel v průběhu závodu, nedodržení pravidel, při odmítnutí pokynů ředitele soutěže.

- úmyslné zkrácení trati s odmítnutím návratu do místa chyby 

- neuvedení vozu do technické způsobilosti po napomenutí ředitelem soutěže 

- nenahlášení kontaktu s nohou, při pomoci diváků nebo druhé osoby v průběhu RZ 

- nesportovní chování nebo jiný prohřešek v rozporu s Fair-Play. 

Při udělení diskvalifikace se jezdci nevrací startovné! 

 

8. Závěrečná ustanovení

 

Soutěžící se účastní závodu na vlastní riziko 

Zaplacením startovného soutěžící souhlasí s oficiálními pravidly. 

Závodník či rodič potvrzením registrace k závodu souhlasí s focením a natáčením sebe (rodič pak syna/dcery), za účelem dokumentace a propagace Moravia Cup RC Rally

Porušením těchto pravidel během soutěže se soutěžící vystavuje riziku diskvalifikace.

 

 

 

Poslední úpravy 5.1.2019                                                                   vedení Moravia Cup RC Rally